Beispielsatz auf Chinesisch Nr. 2195

3rd tone
4th tone   2nd tone
认为
rènwéi
4th tone   4th tone
世界
shìjiè
4th tone
shàng
4th tone
zuì
3rd tone   4th tone
伟大
wěidà
no tone
de
2nd tone
rén
4th tone
shì
2nd toneno tone
谁?
shéi?
      Anhören
AudioChinesisch Deutsch
      

du
       认为
rènwéi
meinen
denken
       世界
shìjiè
Welt
      
shàng
auf
über
      
zuì
meist
       伟大
wěidà
großartig (Person, Bau)
      
de
Partikel
von
      
rén
Mensch
Person
      
shì
sein
ja
korrekt
      
shéi
wer?

Youtube Chinesisch Lernen
Einstellungen

Zufallswort
号码
hàomǎ
Zeige Übersetzung
Welche Zahl ist das?
sì qiān jiǔ bǎi bā shí wǔ
4985