Beispielsatz auf Chinesisch Nr. 1815

1st tone   no tone
他们
tāmen
3rd tone
liǎng
4th tone
2nd tone
rén
4th tone   4th tone
正在
zhèngzài
2nd tone
tán
4th tone   4th toneno tone
恋爱。
liàn'ài。
      Anhören
AudioChinesisch Deutsch
他们
tāmen
Sie (Plural, männlich)
      
liǎng
zwei ( Anzahl )
      

häufigstes Zählwort
      
rén
Mensch
Person
       正在
zhèngzài
gerade
      
tán
verhandeln
diskutieren
       恋爱
liàn'ài
Liebe (formelles Wort)

Youtube Chinesisch Lernen
Einstellungen

Zufallswort
艺术
yìshù
Zeige Übersetzung
Welche Zahl ist das?
yī qiān wǔ bǎi jiǔ shí sì
1594