Beispielsatz auf Chinesisch Nr. 1776

4th tone   4th tone
计划
jìhuà
1st tone   4th tone
生育
shēngyù
4th tone   4th tone
政策
zhèngcè
4th tone
shì
4th tone   no tone
为了
wèile
4th tone   4th tone
控制
kòngzhì
2nd tone   3rd tone
人口
rénkǒu
4th tone   4th toneno tone
数量。
shùliàng。
      Anhören
AudioChinesisch Deutsch
       计划
jìhuà
Plan
Projekt
       生育
shēngyù
gebären
       政策
zhèngcè
Politik (speziell, der Regierung)
      
shì
sein
ja
korrekt
       为了
wèile
um zu
damit
für
       控制
kòngzhì
Kontrolle
       人口
rénkǒu
Bevölkerung
       数量
shùliàng
Quantität
Menge

Youtube Chinesisch Lernen
Einstellungen

Zufallswort
右边
yòubian
Zeige Übersetzung
Welche Zahl ist das?
èr qiān qī bǎi bā shí sì
2784